۲۸ فروردین ۱۴۰۰ افر جدید دامنه های بین المللی (ویژه)

به اطلاع میرساند دامنه های زیر با تخفیف ویژه ای جهت ثبت قرار گرفت. xyz=4000 Tomanbid= 8000 Tomanmen = 8000 Tomanwin = 8000 Tomandate = 12000 Tomandownload = 12000 Tomantop= 12000 Tomanpro= 16000 Tomanدرضمن دامنه های .bid و .men تمدید نیز با قیمت ثبت ... بیشتر »