کارت خرید

هاست دانلود / بک آپ
 • Product 1

  هاست دانلود / بک آپ - 1 گیگابایت

  • 50 گیگابایت پهنای باند GB
  • نامحدود SubDomain
  • نامحدود ParkDomain
  • ندارد(قابلیت فعال سازی) Database
  • نامحدود FTP
  • نامحدود AddDomain
  • دایرکت ادمین ControlPanel
  • آلمان Location
  • Hetzner DataCenter
  • دارد فایروال
  • دارد آنتی دیداس
  • دارد آنتی شلر
  • دارد CGI Access
  • دارد PHP Access
  • دارد Cron Jobs
  • دارد DNS Control
  • دارد PHP 5.3
  • دارد قابل ارتقا
  • دارد تحویل خودکار
  • دارد قابلیت نصب لیچر
  • دارد (با فعال سازی دیتابیس) قابلیت نصب آپلودسنتر
  • 24 ساعت پشتیبانی
  فقط
  1,500/mo
  سفارش دهید
 • Product 2

  هاست دانلود / بک آپ - 10 گیگابایت

  • 200 گیگابایت پهنای باند GB
  • نامحدود SubDomain
  • نامحدود ParkDomain
  • ندارد(قابلیت فعال سازی) Database
  • نامحدود FTP
  • نامحدود AddDomain
  • دایرکت ادمین ControlPanel
  • آلمان Location
  • Hetzner DataCenter
  • دارد فایروال
  • دارد آنتی دیداس
  • دارد آنتی شلر
  • دارد CGI Access
  • دارد PHP Access
  • دارد Cron Jobs
  • دارد DNS Control
  • دارد PHP 5.3
  • دارد قابل ارتقا
  • دارد تحویل خودکار
  • دارد قابلیت نصب لیچر
  • دارد (با فعال سازی دیتابیس) قابلیت نصب آپلودسنتر
  • 24 ساعت پشتیبانی
  فقط
  8,500/mo
  سفارش دهید
 • Product 3

  هاست دانلود / بک آپ - 100 گیگابایت

  • 1000 گیگابایت پهنای باند GB
  • نامحدود SubDomain
  • نامحدود ParkDomain
  • ندارد(قابلیت فعال سازی) Database
  • نامحدود FTP
  • نامحدود AddDomain
  • دایرکت ادمین ControlPanel
  • آلمان Location
  • Hetzner DataCenter
  • دارد فایروال
  • دارد آنتی دیداس
  • دارد آنتی شلر
  • دارد CGI Access
  • دارد PHP Access
  • دارد Cron Jobs
  • دارد DNS Control
  • دارد PHP 5.3
  • دارد قابل ارتقا
  • دارد تحویل خودکار
  • دارد قابلیت نصب لیچر
  • دارد (با فعال سازی دیتابیس) قابلیت نصب آپلودسنتر
  • 24 ساعت پشتیبانی
  فقط
  30,000/mo
  سفارش دهید
 • Product 4

  هاست دانلود / بک آپ - 1000 گیگابایت

  • نامحدود پهنای باند
  • نامحدود SubDomain
  • نامحدود ParkDomain
  • ندارد(قابلیت فعال سازی) Database
  • نامحدود FTP
  • نامحدود AddDomain
  • دایرکت ادمین ControlPanel
  • آلمان Location
  • Hetzner DataCenter
  • دارد فایروال
  • دارد آنتی دیداس
  • دارد آنتی شلر
  • دارد CGI Access
  • دارد PHP Access
  • دارد Cron Jobs
  • دارد DNS Control
  • دارد PHP 5.3
  • دارد قابل ارتقا
  • دارد تحویل خودکار
  • دارد قابلیت نصب لیچر
  • دارد (با فعال سازی دیتابیس) قابلیت نصب آپلودسنتر
  • 24 ساعت پشتیبانی
  فقط
  140,000/mo
  سفارش دهید
 • Product 5

  هاست دانلود / بک آپ - 150 گیگابایت

  • نامحدود پهنای باند
  • نامحدود SubDomain
  • نامحدود ParkDomain
  • ندارد(قابلیت فعال سازی) Database
  • نامحدود FTP
  • نامحدود AddDomain
  • دایرکت ادمین ControlPanel
  • آلمان Location
  • Hetzner DataCenter
  • دارد فایروال
  • دارد آنتی دیداس
  • دارد آنتی شلر
  • دارد CGI Access
  • دارد PHP Access
  • دارد Cron Jobs
  • دارد DNS Control
  • دارد PHP 5.3
  • دارد قابل ارتقا
  • دارد تحویل خودکار
  • دارد قابلیت نصب لیچر
  • دارد (با فعال سازی دیتابیس) قابلیت نصب آپلودسنتر
  • 24 ساعت پشتیبانی
  فقط
  40,000/mo
  سفارش دهید
 • Product 6

  هاست دانلود / بک آپ - 20 گیگابایت

  • 300 گیگابایت پهنای باند GB
  • نامحدود SubDomain
  • نامحدود ParkDomain
  • ندارد(قابلیت فعال سازی) Database
  • نامحدود FTP
  • نامحدود AddDomain
  • دایرکت ادمین ControlPanel
  • آلمان Location
  • Hetzner DataCenter
  • دارد فایروال
  • دارد آنتی دیداس
  • دارد آنتی شلر
  • دارد CGI Access
  • دارد PHP Access
  • دارد Cron Jobs
  • دارد DNS Control
  • دارد PHP 5.3
  • دارد قابل ارتقا
  • دارد تحویل خودکار
  • دارد قابلیت نصب لیچر
  • دارد (با فعال سازی دیتابیس) قابلیت نصب آپلودسنتر
  • 24 ساعت پشتیبانی
  فقط
  14,000/mo
  سفارش دهید
 • Product 7

  هاست دانلود / بک آپ - 200 گیگابایت

  • نامحدود پهنای باند
  • نامحدود SubDomain
  • نامحدود ParkDomain
  • ندارد(قابلیت فعال سازی) Database
  • نامحدود FTP
  • نامحدود AddDomain
  • دایرکت ادمین ControlPanel
  • آلمان Location
  • Hetzner DataCenter
  • دارد فایروال
  • دارد آنتی دیداس
  • دارد آنتی شلر
  • دارد CGI Access
  • دارد PHP Access
  • دارد Cron Jobs
  • دارد DNS Control
  • دارد PHP 5.3
  • دارد قابل ارتقا
  • دارد تحویل خودکار
  • دارد قابلیت نصب لیچر
  • دارد (با فعال سازی دیتابیس) قابلیت نصب آپلودسنتر
  • 24 ساعت پشتیبانی
  فقط
  50,000/mo
  سفارش دهید
 • Product 8

  هاست دانلود / بک آپ - 3 گیگابایت

  • 80 گیگابایت پهنای باند GB
  • نامحدود SubDomain
  • نامحدود ParkDomain
  • ندارد(قابلیت فعال سازی) Database
  • نامحدود FTP
  • نامحدود AddDomain
  • دایرکت ادمین ControlPanel
  • آلمان Location
  • Hetzner DataCenter
  • دارد فایروال
  • دارد آنتی دیداس
  • دارد آنتی شلر
  • دارد CGI Access
  • دارد PHP Access
  • دارد Cron Jobs
  • دارد DNS Control
  • دارد PHP 5.3
  • دارد قابل ارتقا
  • دارد تحویل خودکار
  • دارد قابلیت نصب لیچر
  • دارد (با فعال سازی دیتابیس) قابلیت نصب آپلودسنتر
  • 24 ساعت پشتیبانی
  فقط
  7,500/mo
  سفارش دهید
 • Product 9

  هاست دانلود / بک آپ - 30 گیگابایت

  • 400 گیگابایت پهنای باند GB
  • نامحدود SubDomain
  • نامحدود ParkDomain
  • ندارد(قابلیت فعال سازی) Database
  • نامحدود FTP
  • نامحدود AddDomain
  • دایرکت ادمین ControlPanel
  • آلمان Location
  • Hetzner DataCenter
  • دارد فایروال
  • دارد آنتی دیداس
  • دارد آنتی شلر
  • دارد CGI Access
  • دارد PHP Access
  • دارد Cron Jobs
  • دارد DNS Control
  • دارد PHP 5.3
  • دارد قابل ارتقا
  • دارد تحویل خودکار
  • دارد قابلیت نصب لیچر
  • دارد (با فعال سازی دیتابیس) قابلیت نصب آپلودسنتر
  • 24 ساعت پشتیبانی
  فقط
  16,000/mo
  سفارش دهید
 • Product 10

  هاست دانلود / بک آپ - 300 گیگابایت

  • نامحدود پهنای باند
  • نامحدود SubDomain
  • نامحدود ParkDomain
  • ندارد(قابلیت فعال سازی) Database
  • نامحدود FTP
  • نامحدود AddDomain
  • دایرکت ادمین ControlPanel
  • آلمان Location
  • Hetzner DataCenter
  • دارد فایروال
  • دارد آنتی دیداس
  • دارد آنتی شلر
  • دارد CGI Access
  • دارد PHP Access
  • دارد Cron Jobs
  • دارد DNS Control
  • دارد PHP 5.3
  • دارد قابل ارتقا
  • دارد تحویل خودکار
  • دارد قابلیت نصب لیچر
  • دارد (با فعال سازی دیتابیس) قابلیت نصب آپلودسنتر
  • 24 ساعت پشتیبانی
  فقط
  60,000/mo
  سفارش دهید
 • Product 11

  هاست دانلود / بک آپ - 5 گیگابایت

  • 100 گیگابایت پهنای باند GB
  • نامحدود SubDomain
  • نامحدود ParkDomain
  • ندارد(قابلیت فعال سازی) Database
  • نامحدود FTP
  • نامحدود AddDomain
  • دایرکت ادمین ControlPanel
  • آلمان Location
  • Hetzner DataCenter
  • دارد فایروال
  • دارد آنتی دیداس
  • دارد آنتی شلر
  • دارد CGI Access
  • دارد PHP Access
  • دارد Cron Jobs
  • دارد DNS Control
  • دارد PHP 5.3
  • دارد قابل ارتقا
  • دارد تحویل خودکار
  • دارد قابلیت نصب لیچر
  • دارد (با فعال سازی دیتابیس) قابلیت نصب آپلودسنتر
  • 24 ساعت پشتیبانی
  فقط
  4,500/mo
  سفارش دهید
 • Product 12

  هاست دانلود / بک آپ - 50 گیگابایت

  • 600 گیگابایت پهنای باند GB
  • نامحدود SubDomain
  • نامحدود ParkDomain
  • ندارد(قابلیت فعال سازی) Database
  • نامحدود FTP
  • نامحدود AddDomain
  • دایرکت ادمین ControlPanel
  • آلمان Location
  • Hetzner DataCenter
  • دارد فایروال
  • دارد آنتی دیداس
  • دارد آنتی شلر
  • دارد CGI Access
  • دارد PHP Access
  • دارد Cron Jobs
  • دارد DNS Control
  • دارد PHP 5.3
  • دارد قابل ارتقا
  • دارد تحویل خودکار
  • دارد قابلیت نصب لیچر
  • دارد (با فعال سازی دیتابیس) قابلیت نصب آپلودسنتر
  • 24 ساعت پشتیبانی
  فقط
  25,000/mo
  سفارش دهید
 • Product 13

  هاست دانلود / بک آپ - 500 گیگابایت

  • نامحدود پهنای باند
  • نامحدود SubDomain
  • نامحدود ParkDomain
  • ندارد(قابلیت فعال سازی) Database
  • نامحدود FTP
  • نامحدود AddDomain
  • دایرکت ادمین ControlPanel
  • آلمان Location
  • Hetzner DataCenter
  • دارد فایروال
  • دارد آنتی دیداس
  • دارد آنتی شلر
  • دارد CGI Access
  • دارد PHP Access
  • دارد Cron Jobs
  • دارد DNS Control
  • دارد PHP 5.3
  • دارد قابل ارتقا
  • دارد تحویل خودکار
  • دارد قابلیت نصب لیچر
  • دارد (با فعال سازی دیتابیس) قابلیت نصب آپلودسنتر
  • 24 ساعت پشتیبانی
  فقط
  80,000/mo
  سفارش دهید