کارت خرید

نمایندگی هاست میزبانی
 • Product 1

  ریسلری 3GB

  • نامحدود پهنای باند ماهانه
  • WHM کنترل پنل نمایندگان
  • Cpanel کنترل پنل کاربران
  • نامحدود تعداد اکانت های میزبانی
  • نامحدود تعداد Addon Domain
  • نامحدود تعداد Subdomain
  • نامحدود تعداد Domain Aliases
  • آخرین ورژن PHP x.x
  • فعال cPanel 11.x
  • فعال MYSQL
  • فعال Password Protection
  • فعال Private CGI-BIN
  • فعال SSI
  • فعال FrontPage Extensions
  • فعال Firewall
  • انگلیس (redstation) محل قرارگیری سرورها
  • دارد پشتیبانی 24 ساعته
  • دارد انتقال (با هماهنگی)
  • تعداد Park Domain نامحدود
   بک آپ خارجی (Remote) روزانه , هفتگی
  فقط
  20,000/mo
  سفارش دهید
 • Product 2

  ریسلری 5GB

  • نامحدود پهنای باند ماهانه
  • WHM کنترل پنل نمایندگان
  • Cpanel کنترل پنل کاربران
  • نامحدود تعداد اکانت های میزبانی
  • نامحدود تعداد Addon Domain
  • نامحدود تعداد Subdomain
  • نامحدود تعداد Domain Aliases
  • آخرین ورژن PHP x.x
  • فعال cPanel 11.x
  • فعال MYSQL
  • فعال Password Protection
  • فعال Private CGI-BIN
  • فعال SSI
  • فعال FrontPage Extensions
  • فعال Firewall
  • انگلیس (redstation) محل قرارگیری سرورها
  • دارد پشتیبانی 24 ساعته
  • دارد انتقال (با هماهنگی)
  • تعداد Park Domain نامحدود
   بک آپ خارجی (Remote) روزانه , هفتگی
  فقط
  25,000/mo
  سفارش دهید
 • Product 3

  ریسلری 10Gb

  • نامحدود پهنای باند ماهانه
  • WHM کنترل پنل نمایندگان
  • Cpanel کنترل پنل کاربران
  • نامحدود تعداد اکانت های میزبانی
  • نامحدود تعداد Addon Domain
  • نامحدود تعداد Subdomain
  • نامحدود تعداد Domain Aliases
  • آخرین ورژن PHP x.x
  • فعال cPanel 11.x
  • فعال MYSQL
  • فعال Password Protection
  • فعال Private CGI-BIN
  • فعال SSI
  • فعال FrontPage Extensions
  • فعال Firewall
  • انگلیس (redstation) محل قرارگیری سرورها
  • دارد پشتیبانی 24 ساعته
  • دارد انتقال (با هماهنگی)
  • تعداد Park Domain نامحدود
   بک آپ خارجی (Remote) روزانه , هفتگی
  فقط
  40,000/mo
  سفارش دهید
 • Product 4

  ریسلری 15GB

  • نامحدود پهنای باند ماهانه
  • WHM کنترل پنل نمایندگان
  • Cpanel کنترل پنل کاربران
  • نامحدود تعداد اکانت های میزبانی
  • نامحدود تعداد Addon Domain
  • نامحدود تعداد Subdomain
  • نامحدود تعداد Domain Aliases
  • آخرین ورژن PHP x.x
  • فعال cPanel 11.x
  • فعال MYSQL
  • فعال Password Protection
  • فعال Private CGI-BIN
  • فعال SSI
  • فعال FrontPage Extensions
  • فعال Firewall
  • انگلیس (redstation) محل قرارگیری سرورها
  • دارد پشتیبانی 24 ساعته
  • دارد انتقال (با هماهنگی)
  • تعداد Park Domain نامحدود
   بک آپ خارجی (Remote) روزانه , هفتگی
  فقط
  45,000/mo
  سفارش دهید
 • Product 5

  ریسلری 20GB

  • نامحدود پهنای باند ماهانه
  • WHM کنترل پنل نمایندگان
  • Cpanel کنترل پنل کاربران
  • نامحدود تعداد اکانت های میزبانی
  • نامحدود تعداد Addon Domain
  • نامحدود تعداد Subdomain
  • نامحدود تعداد Domain Aliases
  • آخرین ورژن PHP x.x
  • فعال cPanel 11.x
  • فعال MYSQL
  • فعال Password Protection
  • فعال Private CGI-BIN
  • فعال SSI
  • فعال FrontPage Extensions
  • فعال Firewall
  • انگلیس (redstation) محل قرارگیری سرورها
  • دارد پشتیبانی 24 ساعته
  • دارد انتقال (با هماهنگی)
  • تعداد Park Domain نامحدود
   بک آپ خارجی (Remote) روزانه , هفتگی
  فقط
  50,000/mo
  سفارش دهید
 • Product 6

  ریسلری 40GB

  • نامحدود پهنای باند ماهانه
  • WHM کنترل پنل نمایندگان
  • Cpanel کنترل پنل کاربران
  • نامحدود تعداد اکانت های میزبانی
  • نامحدود تعداد Addon Domain
  • نامحدود تعداد Subdomain
  • نامحدود تعداد Domain Aliases
  • آخرین ورژن PHP x.x
  • فعال cPanel 11.x
  • فعال MYSQL
  • فعال Password Protection
  • فعال Private CGI-BIN
  • فعال SSI
  • فعال FrontPage Extensions
  • فعال Firewall
  • انگلیس (redstation) محل قرارگیری سرورها
  • دارد پشتیبانی 24 ساعته
  • دارد انتقال (با هماهنگی)
  • تعداد Park Domain نامحدود
   بک آپ خارجی (Remote) روزانه , هفتگی
  فقط
  75,000/mo
  سفارش دهید