کارت خرید

سرور مجازی آلمان
 • Product 1

  vServer CX10

  • Cpu 1vCore
  • RAM 1GB
  • Hard Drive 1x 25 GB SSD
  • NIC Connection 1Gbit/s
  • Traffic* 2TB
  • Snapshots 1
  فقط
  21,500/mo
  سفارش دهید
 • Product 2

  vServer CX20

  • Cpu 2vCore
  • RAM 2GB
  • Hard Drive 1x 50GB SSD
  • NIC Connection 1Gbit/s
  • Traffic* 5TB
  • Snapshots 2
  فقط
  38,000/mo
  سفارش دهید
 • Product 3

  vServer CX50

  • Cpu 4vCore
  • RAM 16GB
  • Hard Drive 1x400GB SSD
  • NIC Connection 1Gbit/s
  • Traffic* 20TB
  • Snapshots 5
  فقط
  165,000/mo
  سفارش دهید
 • Product 4

  vServer CX60

  • Cpu 8vCore
  • RAM 32GB
  • Hard Drive 1x600 GB SSD
  • NIC Connection 1Gbit/s
  • Traffic* 30TB
  • Snapshots 6
  فقط
  275,000/mo
  سفارش دهید
 • Product 5

  vServer CX30

  • Cpu 2vCore
  • RAM 4GB
  • Hard Drive 1x100 GB SSD
  • NIC Connection 1Gbit/s
  • Traffic 8TB *
  • Snapshots 3
  فقط
  65,500/mo
  سفارش دهید
 • Product 6

  vServer CX40

  • Cpu 2vCore
  • RAM 8GB
  • Hard Drive 1x200GB SSD
  • NIC Connection 1Gbit/s
  • Traffic 10TB *
  • Snapshots 4
  فقط
  109,500/mo
  سفارش دهید